زمان بندی اجتماعی

بینش زمان بندی اجتماعی

من تلاش می کنم تا در طول روز وقت خود را فشرده کنم تا از طریق اجتماعی با افراد درگیر شوم و می بینم که این از میزان افرادی که به آنها می آیم و با آنها گفتگو می کنم تأثیر می گذارد. Argyle اجتماعی این اینفوگرافیک خیره کننده را برای کمک به درک علمی در مورد زمان و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی شبکه های اجتماعی برای بازاریابی تجارت به مصرف کننده (B2C) و تجارت به تجارت (B2B) قرار داده است.

از طریق اینفوگرافیک: مارک ها برای دستیابی به حداکثر تعامل می خواهند پست ها را زمان بندی کنند. اما چه زمانی مشتریان آنها بیشتر پذیرا هستند؟ ما بخشی از داده های مشتری خود را - 250 هزار پست و 5 میلیون کلیک - بررسی کردیم تا ببینیم آیا می توانیم روندهای کلی را شناسایی کنیم.

دیدگاه های اجتماعی اجتماعی Argyle

منبع: بازاریابی رسانه های اجتماعی مبتنی بر داده از Argyle Social