بازاریاب قدیمی در مقابل بازاریاب جدید. کدومش تویی؟

همانطور که برخی از تحقیقات را برای سایت Alterian خواندم ، در این نمودار فوق العاده در مورد آنها اتفاق افتادم مشارکت مشتری صفحه نمودار به طور موثر نحوه تغییر بازاریابی را به تصویر می کشد. با مرور این نمودار ، باید روشن شود که آیا بازاریابی شما پیشرفت کرده است یا خیر.
OldvsNew_Diagram_RGB.jpg

آیا به عنوان بازاریاب پیشرفت کرده اید؟ شرکت شما

امروز من وقت خود را با 3 چشم انداز مختلف گذراندم و دلایل عمده عدم تکامل آنها بود ترس, منابعو تخصص. من فکر می کنم این نشان می دهد که چرا حفظ کمک از یک چنین مهم است مشاور بازاریابی آنلاین. آنها می توانند نتایج قابل اندازه گیری و روش های م ofثر برای کاهش منابع مورد نیاز برای شرکت شما فراهم کنند ... همه اینها ضمن از بین بردن ترس.