آیا صفحه درباره ما این بهترین روش ها را دنبال می کند؟

صفحه درباره ما یکی از آن صفحات است که در هر چک لیست وب سایت به تفصیل آورده شده است. این صفحه مهمتر از آن است كه شركتها به آن اعتبار می دهند. یک صفحه عالی درباره ما اغلب توسط کارمندان و مشتریان احتمالی مشاهده می شود تا درباره افراد پشت یک شرکت اطلاعات بیشتری کسب کنید. ما اغلب فراموش می کنیم که فقط ویژگی ها و مزایا نیستند که چشم اندازها به دنبال آنها می آیند - آنها می خواهند اطمینان داشته باشند که قرار است با افرادی که به آنها اعتماد دارند کار کنند