DataRobot: یک سیستم عامل یادگیری ماشین خودکار سازمانی

سال ها پیش ، مجبور شدم یک تحلیل مالی عظیم برای شرکت خود انجام دهم تا پیش بینی کنم که آیا افزایش حقوق می تواند باعث کاهش کارکنان ، هزینه های آموزش ، بهره وری و اخلاقیات کلی کارمندان شود. به یاد می آورم که چندین مدل را هفته ها اجرا و آزمایش کردم ، همه نتیجه گرفتند که پس انداز می شود. مدیر من یک شخص باورنکردنی بود و از من خواست قبل از اینکه تصمیم بگیریم دستمزد چند صد کارمند را بگیریم ، یک بار دیگر برگردم و آنها را بررسی کنم.