Data Points to a Surprise Super Bowl برنده بازرگانی

ممکن است موثرترین تبلیغات Super Bowl آنهایی نباشد که فکر می کنید. در حالی که توانایی ما در جمع آوری داده ها در حال افزایش است ، توانایی درک اطلاعات هنوز در حال افزایش است. در Perscio ، تیم دانشمندان داده ما تجزیه و تحلیل عمیق تری از فعالیت توییتر را در طول Super Bowl انجام دادند و دریافتند که محبوب ترین تبلیغات لزوما بهترین نتایج نیستند. همچنین ، در پایان این مقاله یک دیدگاه تعاملی از