رسانه های اجتماعی بلایت

گفته قدیمی رسانه های گسترده این است که کره چشم = پول است. منطق نادرستی که امروزه معمولاً پذیرفته شده این است که کره چشم بیشتر = پول بیشتر. ما شاهد سایت های رسانه های اجتماعی مانند Digg ، MySpace و Facebook هستیم و حتی در مشارکت ها نیز کوچک می شویم. من مطمئن هستم که همه این سایت ها به عقب رانده می شوند و به شما می گویند که تعداد کره کره چشم آنها در حال افزایش است. در واقع خبر خوبی نیست. اگر مشارکت به صورت فلات یا waining و