زمان آن فرا رسیده است که Strate

ایمیل های شما به این شکل است: شاید یک موضوع به جای "ChangeThis: شماره 46" جذاب تر و شخصی تر باشد. . شاید نامه های چند بخشی MIME برای ارسال متن برای کسانی که می خواهند ظاهری ساده داشته باشند ، اما HTML برای آن دسته از ما که از یک ایمیل طراحی شده خوب لذت می بریم. شاید مقدمه ای جذاب باشد؟ شاید مقداری فضای سفید بین مباحث وجود داشته باشد