بازاریابی وابسته و انطباق با CAN-SPAM

من می بینم که بسیاری از دوستانم در صنعت بسیار سریع و شل با مقررات بازی می کنند و می ترسم که آنها روزی به دردسر بیفتند. ناآگاهی بهانه ای نیست و از آنجا که اینها موارد نظارتی است ، جریمه گاهی هزینه کمتری نسبت به دفاع قانونی از آن دارد. دو مورد از عمده تخلفاتی که می بینم عبارتند از: عدم اعلام رابطه مالی شما با شرکت - خواه مالک باشید ، یا سرمایه گذار یا