بودجه مناسب بازاریابی به عنوان درصدی از درآمد چیست؟

در بعضی مواقع آن لحظات ناراحت کننده ای وجود دارد که شرکتی از من می پرسد که چرا به اندازه رقبا مورد توجه قرار نمی گیرند. گرچه ممکن است به دلیل داشتن کالای برتر یا افراد برتر ، تجارت از رقبا سبقت بگیرد ، اما پیروزی شرکتی که بیشترین سرمایه گذاری را در زمینه فروش و بازاریابی داشته باشد نیز بیش از این است. حتی یک محصول برتر و دهان به دهان باور نکردنی همیشه نمی تواند بر بازاریابی باورنکردنی غلبه کند. سه تا وجود دارد