فرمول های معمول پاک سازی داده ها در Excel

سالهاست که من از انتشارات به عنوان منبعی استفاده می کردم که نه تنها توصیف چگونگی انجام کارها ، بلکه همچنین ثبت رکورد برای خودم است که بعداً به جستجوی آنها بپردازم! امروز ، ما یک مشتری داشتیم که یک پرونده داده مشتری به ما تحویل داد که یک فاجعه بود. در واقع هر زمینه ای نادرست شکل گرفته و در نتیجه ، ما قادر به وارد کردن داده ها نبودیم. در حالی که چند افزونه عالی برای اکسل وجود دارد که می تواند با استفاده از Visual پاکسازی کند