بازاریابان بسیار پر از چرند هستند

من دارم به پروژه تأثیرگذار گوش می دهم. این یک پروژه واقعا جالب است - 60 دقیقه راهنمایی 60 ثانیه ای از "چه کسی" در وب در مورد ایجاد نفوذ به صورت آنلاین صحبت می کند. من می توانم کمی تلخ باشم که برای کمک دعوت نشدم ، اما وقتی دارم به این افراد گوش می دهم ... به این درک رسیدم که بسیاری از آنها کاملا پر از لجن هستند. ابتدا ، همانطور که لیست را می خوانید ، بیشتر از همه تکالیف خود را انجام دهید