تأثیر برند در تصمیم خرید مصرف کننده

ما درمورد انتساب و تصمیم خرید در مورد تولید محتوا بسیار نوشته و صحبت کرده ایم. شناخت برند نقش بسزایی دارد. شاید بیش از آنچه فکر می کنید! با ادامه آگاهی از نام تجاری خود در وب ، به یاد داشته باشید که - گرچه ممکن است محتوا فوراً منجر به تبدیل نشود - اما می تواند منجر به شناسایی برند شود. با افزایش حضور شما و تبدیل شدن نام تجاری شما به یک منبع قابل اعتماد ،