نظرسنجی: بهره وری محتوای شما چگونه مقایسه می شود؟

Rundown در حال راه اندازی یک نظرسنجی تحقیقات بازار در مورد روش های تولید محتوا است. در حالی که تحقیقات زیادی در رابطه با بازاریابی محتوا به طور کلی در دسترس عموم است ، اطلاعات خاص بسیار کمی برای متخصصان محتوا وجود دارد تا بتوانند از آنها برای شروع روش تولید واقعی ، فرایندها ، منابع کارکنان ، نقش ها و مسئولیت ها و فناوری استفاده کنند. Rundown به روزرسانی های مهم این داده های مهم را در طول سال منتشر می کند. Rundown یک نظرسنجی کوتاه برای متخصصین محتوا در ایجاد کرده است