WittyParrot: اتوماسیون دانش برای ارتباطات فروش و بازاریابی

در گزارشی از م Instituteسسه جهانی مک کینزی ، اقتصاد اجتماعی: باز کردن قفل ارزش و بهره وری از طریق فن آوری های اجتماعی ، محققان دریافتند که متوسط ​​دانشمندان ماهانه 28 ساعت در جستجو و بازآفرینی اسناد هدر می دهند. فقط 10٪ از اسناد در یک شرکت در قالب مفیدی بود. و تا 80٪ از وثیقه فروش و بازاریابی حتی هرگز استفاده نشده است. بازاریاب ها با اطمینان از پیام رسانی و ثبات نام تجاری در سازمان و همچنین اندازه گیری با چالش روبرو می شوند