چالش بازاریابی سیلوها و نحوه شکستن آنها

Teradata ، با همکاری Forbes Insights ، نظرسنجی جدیدی را منتشر کرده است که هدف آن بررسی چالش ها و راه حل های شکستن سیلوهای بازاریابی است. این نظرسنجی شامل پنج CMO پیشرو در هر دو شرکت از نوع B2B و B2C است تا زمینه ها ، دیدگاه ها ، چالش ها و راه حل های مختلف خود را به اشتراک بگذارند. این مقاله سفید چالش های سیلوهای بازاریابی را شامل می شود ، از جمله اینکه هرکدام از آنها دید تجاری خاص خود را دارند ، تجارب مشترک مشتری ، پیام نادرست ، انگیزه فروش کوتاه مدت نسبت به استراتژی های بلند مدت نام تجاری ،