4 روند تأثیرگذار امسال در محتوای دیجیتال

ما برای وبینار آینده خود با Meltwater در مورد محتوا و سفرهای مشتری بسیار هیجان زده هستیم. باور کنید یا نکنید ، بازاریابی محتوا تکامل یافته و ادامه می یابد. از یک طرف ، رفتار کاربران در نحوه مصرف محتوا و تأثیر محتوا در سفر مشتری تکامل یافته است. در طرف دیگر ، رسانه ها تکامل یافته اند ، توانایی اندازه گیری پاسخ و توانایی پیش بینی محبوبیت محتوا. حتماً ثبت نام کنید