VR's Rising Tide در انتشارات و بازاریابی

از ابتدای بازاریابی مدرن ، مارک ها درک کرده اند که ایجاد ارتباط با کاربران نهایی هسته اصلی یک استراتژی موفق بازاریابی است - ایجاد چیزی که احساسات را تحریک کند یا تجربه ای را فراهم کند ، اغلب ماندگارترین تأثیر را دارد. با روی آوردن بیشتر بازاریابان به روشهای دیجیتال و موبایل ، توانایی ارتباط با کاربران نهایی به روشی همه جانبه کاهش یافته است. با این حال ، نوید واقعیت مجازی (VR) به عنوان یک تجربه همه جانبه در حال اجرا است

4 روند تأثیرگذار امسال در محتوای دیجیتال

ما برای وبینار آینده خود با Meltwater در مورد محتوا و سفرهای مشتری بسیار هیجان زده هستیم. باور کنید یا نکنید ، بازاریابی محتوا تکامل یافته و ادامه می یابد. از یک طرف ، رفتار کاربران در نحوه مصرف محتوا و تأثیر محتوا در سفر مشتری تکامل یافته است. در طرف دیگر ، رسانه ها تکامل یافته اند ، توانایی اندازه گیری پاسخ و توانایی پیش بینی محبوبیت محتوا. حتماً ثبت نام کنید