5 عنصر طراحی ایمیل تعاملی که نرخ کلیک را افزایش می دهند

من مطمئن نیستم که چیزی بیشتر از برنامه نویسی یک ایمیل و اطمینان از عملکرد آن یا کنترل همه موارد استثنا در همه سرویس گیرندگان ایمیل ، ناامیدکننده وجود دارد. این صنعت دقیقاً همانطور که با مرورگرها به نتیجه رسیده اند باید استانداردی برای عملکرد ایمیل داشته باشد. اگر نامه الکترونیکی پاسخگو و کاملاً طراحی شده ای را باز کنید که به نظر می رسد در مرورگرها بسیار زیبا باشد ، یک دنباله hodgepodge از هک ها پیدا می کنید تا به بهترین وجه ممکن کار کند. و حتی در آن صورت شما خواهید بود