چگونه انتظارات مشترکین ایمیل را تنظیم کرده و برنده شویم!

آیا مشترکان ایمیل شما بر اساس وب سایت های شما کلیک می کنند ، محصولات شما را سفارش می دهند یا در رویدادهای خود ثبت نام می کنند ، همانطور که انتظار می رود؟ نه؟ درعوض آیا آنها به سادگی پاسخ نمی دهند ، از اشتراک انصراف می دهند یا شکایت می کنند؟ در این صورت ، شاید شما به وضوح انتظارات متقابل را برقرار نمی کنید.