مکانهای دعوت به اقدام شما

ما همیشه Call to Action را در سایت های خود و مشتریان خود آزمایش می کنیم. این ممکن است یک پست ابتدایی باشد ، اما مکان های مختلفی برای ارائه مسیر تعامل در وب سایت معمولی وجود دارد. من شرکت ها را تشویق می کنم که این مکان ها را در مضامین مدیریت محتوای خود برنامه ریزی کنند تا افزودن ، به روزرسانی و آزمایش فراخوان های مختلف برای فعالیت را برای کسب و کارها آسان تر کنند. مکانهای CTA برای سایت شما: سایت گسترده - دارای مکانی ثابت از صفحه ای به صفحه دیگر