اینفوگرافیک: تاریخچه مختصر تبلیغات رسانه های اجتماعی

در حالی که بسیاری از طرفداران رسانه های اجتماعی از قدرت و بازاریابی ارگانیک رسانه های اجتماعی حمایت می کنند ، هنوز هم شبکه ای است که کشف آن بدون تبلیغات دشوار است. تبلیغات در رسانه های اجتماعی بازاری است که فقط یک دهه پیش وجود نداشت اما تا سال 11 2017 میلیارد دلار درآمد کسب کرد. این میزان در سال 6.1 تنها 2013 میلیارد دلار بود. تبلیغات اجتماعی این فرصت را برای ایجاد آگاهی ، هدف گذاری بر اساس جغرافیایی ، جمعیت شناختی و داده های رفتاری همچنین،