چک لیست: نحوه ایجاد محتوایی که شامل آن باشد

از آنجا که بازاریابان بر روی محتوایی تمرکز می کنند که مخاطبان را درگیر خود کند ، ما اغلب خود را در حال ایده پردازی و طراحی کمپین هایی با گروه های کوچک از افراد مشابه خودمان می بینیم. در حالی که بازاریاب ها برای شخصی سازی و تعامل تلاش می کنند ، اما متنوع بودن در پیام رسانی ما اغلب نادیده گرفته می شود. و با نادیده گرفتن فرهنگ ها ، جنسیت ها ، ترجیحات جنسی و معلولیت ها ... پیام های ما برای درگیری می توانند در واقع افرادی را که مانند ما نیستند به حاشیه برسانند. فراگیری باید در هر پیام بازاریابی در اولویت باشد. متاسفانه ،