درس روابط عمومی که هنگام ارائه داستان خود آموختیم

سالها پیش من یک پست درباره مکانیک نحوه نوشتن زمین از دیدگاه خودم به عنوان یک مقاله نوشتم. یکی از آخرین مواردی که در مقاله ذکر کردم این است که باید مربوط به مخاطبان ما باشد. من می خواهم یک قدم جلوتر بروم و بگویم ، با همه سر و صدا و چرندزهای موجود در آنجا ، فرصتی عظیم برای روابط عمومی خوب وجود دارد تا از بین آن شلوغ شود و شروع به کار کند