نحوه ضبط سرب دیجیتال چگونه در حال تکامل است

ضبط سرب برای مدتی وجود داشته است. در واقع ، این تعداد کسب و کارهایی است که موفق به تجارت می شوند. مصرف کنندگان از وب سایت شما بازدید می کنند ، آنها فرم را پر می کنند و به دنبال اطلاعات می گردند ، شما این اطلاعات را جمع آوری می کنید و سپس با آنها تماس می گیرید. ساده است ، درست است؟ اِ ... نه آنقدر که فکر می کنید. مفهوم ، به خودی خود ، ساده دیوانه وار است. از نظر تئوری ، گرفتن این همه لید بسیار آسان است. متاسفانه