3 روش برای جمع آوری آسان اطلاعات Prospect با فرم های تولید سرب یکپارچه LinkedIn

LinkedIn همچنان منبع اصلی کسب و کار من است که من به دنبال چشم انداز و شرکای تجاری خود هستم. مطمئن نیستم روزی نمی گذرد که من از حساب حرفه ای خود برای برقراری ارتباط و ملاقات با دیگران استفاده نمی کنم. LinkedIn همچنان موقعیت اصلی خود را در فضای رسانه های اجتماعی تشخیص می دهد و از توانایی ارتباط مشاغل برای استخدام یا تحصیل اطمینان می یابد. بازاریابان تشخیص می دهند که نتایج جمع آوری سرب به دلیل چشم انداز به شدت کاهش می یابد