LucidPress: چاپ آنلاین و انتشارات دیجیتال مشارکتی

Lucidpress beta یک برنامه طراحی مبتنی بر وب ، کشیدن و رها کردن برای چاپ و انتشار دیجیتال است. این برنامه به هر کسی امکان می دهد تا به راحتی محتوای حرفه ای برای چاپ یا وب ایجاد کند و می تواند در محیط های تجاری یا شخصی مورد استفاده قرار گیرد. جایی که نرم افزار دسک تاپ از واقعیت های جدید بازار تکامل یافته عقب است ، با برنامه های تحت وب آینده روشنی را می بینیم. با استفاده از Lucidpress ، هدف ما این است که برای هر کسی ایجاد محتوای خیره کننده مانند یک طرح را آسان کنیم