به اشتراک گذاری موفقیت ها و شکست های 2015 ما!

وای چه سالی! ممکن است بسیاری از افراد به آمارهای ما نگاه کنند و با پاسخ به ما پاسخ دهند ... اما ما نمی توانیم از پیشرفتی که سایت در سال گذشته داشته است خوشحال باشیم. طراحی مجدد ، افزایش توجه به کیفیت در پست ها ، زمان صرف شده برای تحقیق ، همه به طور قابل توجهی نتیجه می دهند. ما همه این کارها را بدون افزایش بودجه و خرید ترافیکی انجام دادیم ... این همه رشد آلی است! حذف جلسات از منابع هرزنامه ارجاع ، اینجاست