مسئولیت CMO خود به عنوان مسئول فناوری بازاریابی نتیجه می دهد!

یک مطالعه جدید توسط رئیس ارشد بازاریابی (CMO) شورای و Tealium نشان می دهد که بهبود عملکرد بازرگانی و بازاریابی ارتباط مستقیم با داشتن یک نقشه راه رسمی برای مدیریت فن آوری های بازاریابی دیجیتال و یکپارچه سازی داده های تولید شده از ضرب نقاط تماس مشتری دارد. گزارش جدید تحت عنوان تعیین کمی از چقدر خوب متحد می شوید ، میزان معماری ارشد بازاریاب ها در طراحی استراتژی های فناوری بازاریابی دیجیتال و یکسان سازی و استخراج ارزش از تکثیر منابع داده مشتری را بررسی می کند. بین