3 نکته برای روشن شدن سردرگمی بازاریابی برای هزاره ها

در واقع هزاره چیست؟ این یک سوال رایج است که در سراسر جهان مطرح می شود. از نظر برخی ، این اطلاعات جمعیتی انگیزه ، تنبل و غیرقابل پیش بینی است. از نظر ادیسه ، ما آنها را باانگیزه ، خودآگاه و بسیار قابل پیش بینی می بینیم. نسل های خاصی همیشه در قالب کلیشه های خاصی مورد توجه قرار گرفته اند و ابتکار عمل برای جلب توجه آنها می تواند از پایه خارج شود. نسل هزاره تفاوتی ندارد و ما اینجا هستیم تا به شما بگوییم هزاره ها یک اندازه نیستند. شخصی سازی است