مزایای اتوماسیون بازاریابی موبایل

یکی از اهداف اصلی سازمان ها همسو سازی تیم بازاریابی و فروش به گونه ای است که آنها در حال برقراری ارتباط و تلفیق موثرتر فرآیندهای کاری خود باشند. از یک طرف ، بازاریابی به کتابخانه ای از منابع و فرآیند تولید سرب نیاز دارد ، در حالی که فروش به راحتی تحرک و وثیقه فروش در نوک انگشتان خود نیاز دارد. اگرچه فعالیتهای این بخشها ممکن است متفاوت باشد ، اما آنها هنوز بسیار در هم آمیخته اند. این جایی است که ایده