روندهای طراحی برای سال 2019: عدم تقارن ، رنگهای متفاوت و نسبت های اغراق آمیز

ما در حال کار با مشتری هستیم که از مشاغل متوسط ​​به مشاغل سازمانی در حال افزایش است و یکی از استراتژی های اصلی طراحی مجدد گرافیکی وب سایت آنها است - قلم های جدید ، طرح رنگ جدید ، الگوهای جدید ، عناصر گرافیکی جدید و انیمیشن هماهنگ با تعامل کاربر همه این شاخص های بصری به بازدیدکننده کمک می کنند تا سایت آنها بیشتر از شرکت های کوچک تر به شرکت های سازمانی متمرکز باشد. من معتقدم بسیاری از آژانس های طراحی ظرافت ها را از دست می دهند