جیفلنو: این بستر اتوماسیون نشست چه تاثیری روی رویداد بازگشت سرمایه دارد

اکثر شرکتهای بزرگ سرمایه گذاریهای قابل توجهی را در رویدادهای شرکتی ، کنفرانس ها و مراکز توجیهی انجام می دهند تا انتظار داشته باشند که رشد تجارت را تسریع کنند. طی سالیان ، صنعت رویدادها مدل ها و روش های مختلفی را برای نسبت دادن ارزش به این هزینه ها تجربه کرده است. بیشترین میزان پیگیری ، ایجاد برداشت های ایجاد شده در شبکه های اجتماعی و نظرسنجی از شرکت کنندگان برای درک تأثیر رویدادها بر آگاهی از برند. با این حال ، جلسات یک قسمت اساسی از تجارت است. برای موفقیت ، مشاغل باید استراتژیک عمل کنند