حمله رعد اسا: تست عملکرد و بار از Cloud

ارائه یک قیاس برای بارگذاری شده روی یک وب سرور بسیار دشوار است. تصور کنید که یک وب سرور هستید و بازدید کنندگان شما قوطی های گوجه فرنگی هستند. اگر یک یا دو قوطی غذا دارید ، می توانید آنها را به راحتی حمل کنید. چند صد را در آغوش خود انباشته کنید و هیچ یک از مواد غذایی نمی توانند به مکان مورد نیاز برسند. حالا اگر می توانید به طریقی اندازه هر قوطی را کاهش دهید ،