10 دستور Pinterest برای تجارت

Pinterest همچنان منبع اصلی ترافیک برای Martech ... بیشتر از طریق هیئت مدیره Infographics بازاریابی ما است. من مانند دیگران زمان زیادی را در Pinterest نمی گذرانم ، اما کاملاً می فهمم که چرا این یک بستر عالی است. از نظر بصری هم جذاب است و هم مرور ساده. شما می توانید از طریق تعداد زیادی اطلاعات را با یک انگشت حرکت کنید! انتظارات هنگام پیوستن مشاغل به خدماتی مانند Pinterest بسیار متفاوت از انتظارات است