پیشنهادهای مارک دار به زیبایی وب سایت خود بسازید

ما اخیراً پیشنهاد و قراردادی را از شرکتی که دارای مارک تجاری بی عیب و نقص بود دوباره خواستار شدیم. اسناد یک فاجعه بود. مرزها فراتر از تنظیمات چاپگر ما بود ، در دو بخش وجود داشت (دو کار چاپ ، دو امضا) و من مجبور شدم پیشنهاد امضا شده را چاپ ، امضا ، اسکن و ایمیل کنم. از همه بدتر ، خواندن این پیشنهاد دشوار بود و به طرز وحشتناکی نوشته شده بود ، و من را ملزم به پیگیری ، ویرایش و بازگشت و برگشت می کند