رهبری اجتماعی: انجمن رهبری ایندیانا

امروز صبح صبح شگفت انگیزی بود که با انجمن رهبری ایندیانا سپری شد. غالباً این فرصت را پیدا نمی کنید که با گروهی از رهبران آموزشی ، معلمان رهبری و رهبران جامعه صحبت کنید. بسیاری از افراد به سازمانهای مدنی و آموزشی نگاه می کنند و معتقدند که هرگز موضوعاتی مانند رسانه های اجتماعی را لمس نمی کنند. در یک نظرسنجی از گروه قبل از جلسه: 90٪ از گروه با رایانه آشنا هستند. 70٪ گروه آشنا بودند