Google RankBrain چیست؟

متن ، قصد و زبان طبیعی یا همه بازدارنده های جستجوی ساده مبتنی بر کلمات کلیدی. درک زبان آسان نیست ، بنابراین اگر می توانید الگوهای گفتاری را ذخیره کنید و نشانگرهای متنی را برای جستجوی پیش بینی ها بگنجانید ، می توانید دقت نتایج را افزایش دهید. Google از هوش مصنوعی (AI) برای انجام این کار استفاده می کند که Google RankBrain چیست؟ RankBrain پیشرفتی در فناوری جستجوی گوگل است که شامل پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی برای افزایش دقت است