ری لیوتا را در آغوش بگیرید

همانطور که در استراحت خود از LA به سانفرانسیسکو منتظر بودیم ، ری لیوتا تا پرواز پیش رفت. او با برخی از کارمندان گفتگو کرد و با یکی از همکارانش نشست. این یکی از آن لحظات بود که شما نمی دانید چه باید بکنید ... آیا شما آن پسر هستید و می خواهید یک عکس بخواهید؟ یا اینکه پسر را تنها می گذارید زیرا احتمالاً مردم تمام روز او را آزار می دهند. من نمی خواستم