Referrer SPAM List: نحوه حذف هرزنامه ارجاع از Google Analytics Reporting

آیا تا به حال گزارش های Google Analytics خود را بررسی کرده اید تا ارجاع دهنده های بسیار عجیبی را که در گزارش ها ظاهر می شوند، پیدا کنید؟ شما به سایت آنها می روید و هیچ اشاره ای به شما نمی شود، اما تعداد زیادی پیشنهاد دیگر در آنجا وجود دارد. حدس بزن چی شده؟ این افراد هرگز در واقع ترافیک را به سایت شما ارجاع ندادند. همیشه. اگر متوجه نشده اید که گوگل آنالیتیکس چگونه کار می کند، اساساً یک پیکسل به هر بارگذاری صفحه اضافه می شود که حجم زیادی از داده ها را جمع آوری می کند.