لیست چک شما برای طراحی ایمیل پاسخگو بهینه تلفن همراه

هیچ چیز واقعاً من را ناامید نمی کند به اندازه وقتی که من روزی یک ایمیل باز می کنم که در دستگاه همراهم مشتاقانه منتظر آن هستم و نمی توانم آن را بخوانم. یا تصاویر دارای عرض سخت رمزگذاری شده هستند و به صفحه نمایش پاسخ نمی دهند یا متن آنقدر گسترده است که برای خواندن آن باید به عقب و جلو بروید. تا زمانی که مهم نباشد ، منتظر نمی مانم تا به میز کار خود برگردم تا آن را بخوانم. حذفش میکنم