آیا شغل بازاریابی خود را در مقابل یک ربات از دست خواهید داد؟

این یکی از آن پست هایی است که شما در آن دزدکی می شوید ... و سپس می توانید یک بوربن بیاورید تا فراموش شود. در نگاه اول ، این یک سوال مضحک به نظر می رسد. چگونه در دنیا می توانید مدیر بازاریابی را جایگزین کنید؟ این امر مستلزم توانایی مطالعه دقیق رفتار مصرف کننده ، تجزیه و تحلیل داده ها و روندهای پیچیده به طور عینی و تفکر خلاقانه برای ارائه راه حل های مفید است. این س requiresال ما را ملزم می کند که در مورد وظایف واقعی خود بحث کنیم