ارسال رایگان در مقابل تخفیف

من خیلی مطمئن نیستم که بتوانید این دو استراتژی فریب مشتری را برابر کنید. به نظر من تخفیف وسیله خوبی برای جذب کسی به سایت تجارت الکترونیک شما است ، اما حمل و نقل رایگان ممکن است راهی برای افزایش نرخ تبدیل باشد. من همچنین کنجکاو هستم که چقدر خریداران چانه زنی وفادار هستند. اگر به شدت تخفیف می خورید ، آیا برخی از افراد روزانه بدون تخفیف برگشت و خرید می کنند؟ اگر حمل و نقل رایگان ارائه می دهید ، این ویژگی سایت شما نیست