با Cloze صدای اجتماعی خود را فیلتر کنید

اگر صندوق ورودی شما به اندازه من وحشتناک باشد ، متوجه می شوید که پیام های کلیدی به نظر می رسد با هجوم پیام های جدید از بین می روند. من با این واقعیت کنار آمده ام که شبکه اجتماعی و ایمیل من غیرقابل کنترل شده است و مشتاقانه منتظر ابزارهای خوبی هستم که به من کمک می کند اتصالات مهمترین مورد برای من و تجارتم را فیلتر و شناسایی کنم. دوست و مشتری Jascha Kaykas-Wolff مرا پر کرد