ساخت یا خرید؟ حل مشکلات تجاری با نرم افزار مناسب

آن مشکل تجاری یا هدف عملکردی که اخیراً شما را تحت فشار قرار داده است؟ شانس راه حل آن در فناوری است. همانطور که تقاضا در مورد وقت ، بودجه و روابط تجاری شما افزایش می یابد ، تنها شانس این که بدون از دست دادن ذهن خود از رقبا جلو بروید ، اتوماسیون است. تغییر در رفتار خریدار به طور خودکار تقاضا می کند شما قبلاً می دانید که اتوماسیون از نظر کارایی مشکلی ندارد: خطاهای کمتر ، هزینه ها ، تأخیرها و کارهای دستی. به همان اندازه مهم ، همان چیزی است که اکنون مشتری انتظار دارد.