روانشناسی و بازگشت سرمایه از رنگ

من مکنده یک اینفوگرافیک رنگی هستم ... ما قبلاً نحوه تفسیر جنسیت از رنگها ، رنگ ، احساسات و مارک تجاری و تأثیر رنگها بر رفتار خرید را منتشر کرده ایم. این اینفوگرافیک جزئیات روانشناسی و حتی بازده سرمایه گذاری یک شرکت را می تواند با تمرکز بر رنگهایی که در طول تجربه کاربری خود استفاده می کنند ، بدست آورد. احساسات برانگیخته از رنگ بیشتر مبتنی بر تجارب شخصی است تا آنچه که به ما گفته می شود برای نشان دادن آنها است. رنگ قرمز ممکن است

علم بازاریابی بصری

در این ماه ما 2 عکسبرداری با مشتریان ، یک فیلم بدون سرنشین و یک فیلم رهبری فکری داشته ایم ... همه اینها برای شخصی سازی سایت و محتوای مشتری هایمان است. هر بار که تصاویر موجود در سایت و ویدیو را در سایت مشتریان جابجا می کنیم و عکس های شرکت ، کارمندان و مشتریان آنها را جایگزین می کنیم ... این سایت را دگرگون می کند و تعامل و تبدیل سایت افزایش می یابد. این یکی از موارد ظریف است که لزوماً با دیدن سایتی آن را شناسایی نمی کنیم ، اما