معیارهای کلیدی رویداد که هر مجری باید دنبال کند

یک بازاریاب باتجربه مزایای ناشی از رویدادها را درک می کند. به طور خاص ، در فضای B2B ، رویدادها بیش از سایر اقدامات بازاریابی منجر به تولید می شوند. متأسفانه ، بیشتر منجر به فروش تبدیل نمی شود ، و چالشی برای بازاریابان برای کشف KPI اضافی برای اثبات ارزش سرمایه گذاری در رویدادهای آینده است. به جای تمرکز کامل بر روی سرنخ ، بازاریابان باید معیارهایی را در نظر بگیرند که نحوه دریافت این رویداد را توسط مشتریان بالقوه ، مشتریان فعلی ، تحلیلگران و