ACTIVE Network and Viralstyle: مدیریت مشارکت کنندگان و تجارت

شبکه ACTIVE سالانه نزدیک به 100 میلیون ثبت نام و بیش از 3 میلیارد دلار پرداخت برای بیش از 47,000 برگزار کننده و 200,000 فعالیت و رویداد را پردازش می کند. ACTIVE Network® بازار جهانی پیشرو برای فعالیت ها و رویدادها است ، که شرکت کنندگان و سازمان دهندگان فعالیت ها را به یکدیگر متصل می کند ، در حالی که از طریق راه حل های داده و صنعت بینش پیشرو در صنعت ما ، هوش تجاری بی نظیری ارائه می دهد که به سازمان دهندگان کمک می کند تا مشارکت و درآمد بیشتری را افزایش دهند. راه حل های گسترده آنها از چندین سیستم عامل و خدمات تشکیل شده است: ACTIVE Works -