Brand.net: تبلیغات دقیق جغرافیایی و مبتنی بر داده

دیروز ناهار را با دوست خوب Troy Bruinsma ، یک مدیر فروش و بازاریابی موفق ، ناهار خوردم. چندین سال پیش ، هنگامی که Troy در یک شرکت کابل کار می کرد ، در کمپین های پست مستقیم کار کردیم. با استفاده از پاکسازی داده ها ، داده های مشتری او ، داده های اشتراک آنها ، داده های جمعیتی و یک تن کار ... ما توانستیم مشتریان فعلی آنها را نمایه کنیم و توسط خانواده شناسایی کنیم ، خانواده هایی که کم و بیش احتمال دارند مشترک بسته های کابل خاص شوند یا