آیا تبلیغات ویدیویی شما دیده می شود؟

کمی بیشتر از نیمی از تبلیغات در صفحات ویدیویی در سراسر وب دیده می شود ، وضعیت دشواری برای بازاریابان که امیدوارند از مزیت رشد بیننده ویدیو در دستگاه ها استفاده کنند. همه اینها خبرهای بدی نیستند ... حتی یک تبلیغ ویدیویی که تا حدی به آن گوش داده شده هنوز هم تأثیر داشته است. Google سیستم عامل تبلیغات DoubleClick ، ​​Google و Youtube آنها را تجزیه و تحلیل کرد تا سعی کند عواملی را که در تعیین قابلیت مشاهده آن تبلیغات ویدیویی کمک می کنند ، شناسایی کند. چی