بازاریابی با شکست روبرو می شود: وقتی Tech بیش از سودمندی آسیب می رساند

وقتی با مشتری کار می کنیم ، اغلب اوقات به او اطلاع می دهیم که هنوز در غرب وحشی بازاریابی آنلاین هستیم ... این هنوز روزهای جوانی است و هنوز همه چیز تلاش نشده است. اما این بدان معنا نیست که ما هنوز نمی توانیم از اشتباهات دیگران درس بگیریم. تقریباً هر روز با ظهور فناوری های جدید ، یک متخصص بازاریابی باتجربه و تحصیل کرده نیاز به دانش دارد که چگونه می تواند از پتانسیل بازاریابی یک فناوری جدید استفاده کند و آن را به فروش تبدیل کند